Odpowiedzialność członków zarządu

Program szkolenia

1. Obowiązki podmiotów zarządzających przedsiębiorstwami

 • obowiązki wynikające z faktu reprezentacji przedsiębiorstwa
 • obowiązki wobec spółki oraz szkody wyrządzane spółce
 • zakres obowiązków informacyjnych ujawnianych publicznie oraz skutki zaniechań
 • uprawnienia i obowiązki wobec podmiotów trzecich
 • obowiązki i prawa w stosunkach wewnątrz przedsiębiorstwa
 • zaskarżanie decyzji zarządu na podstawie prawa handlowego
 • majątek firmowy przedsiębiorstwa a majątek prywatny
 • zakres odpowiedzialności majątkiem własnym, w tym majątkiem małżeńskim
 • prawa wierzycieli w stosunku do uznania za bezskuteczne czynności wyzbywania się majątku

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania

 • odpowiedzialność za szkody wobec spółki
 • odpowiedzialność za zobowiązania wobec podmiotów trzecich za spółkę
 • umyślność i niedbalstwo w zakresie oświadczeń przy powstaniu spółki
 • odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki
 • uprawnienia wspólników w stosunku do zarządców spółek
 • terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych
 • odpowiedzialność w sytuacji bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce

3. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne

 • zakres odpowiedzialności majątkiem własnym i małżeńskim
 • przesłanki egzoneracyjne – uwalnianie się od odpowiedzialności
 • wskazywanie majątku spółki do zaspokojenia wierzyciela podatkowego
 • brak winy w niezłożeniu wniosku o upadłość
 • wykazywanie terminowego złożenia wniosku upadłościowego
 • procedury postępowania organów egzekucyjnych
 • wyczerpanie możliwych środków egzekucyjnych w celu skierowania roszczenia do majątku prywatnego – w orzecznictwie sądów

4. Sankcje karne dla zarządców przedsiębiorstw

 • sankcje karne za udaremnianie zaspokajania wierzycieli oraz za preferowanie niektórych wierzycieli
 • sankcje karne za szkody wyrządzone zarządzanej spółce
 • sankcje karne za wyzbywanie się majątku
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego – przywilej czy przekleństwo
 • sankcje karne skarbowe za uchylenia się od opodatkowanie oraz inne sankcje z kodeksu karnego skarbowego

5. Ubezpieczenia D&O

 • istota i konstrukcja ubezpieczenia D&O (roszczenia wewnętrzne i zewnętrzne)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a ubezpieczenie na cudzy rachunek
 • pojęcie czystych strat finansowych
 • zdarzenie szkodowe (system claims made)
 • wybrane pojęcie techniczno-ubezpieczeniowe (suma gwarancyjna).
 • inne elementy ochrony ubezpieczeniowej
 • nadużycie stosunku umowy ubezpieczenia D&O

Część praktyczna

 • prezentacja przykładów dwóch rodzajów umów funkcjonujących na polskim rynku (system anglosaski i krajowy)
 • praktyczne problemy związane z systemem anglosaskim (nieczytelność, obszerność)
 • podstawowe wyłączani odpowiedzialności w systemie krajowym (podmiotowe i przedmiotowe)
 • nieuczciwe zapisy umowne i potencjalne konsekwencji związane z ich zastosowaniem

Dodatek: dziesięć przykazań dla zawierających ubezpieczenie D&O

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter