. Zmiany VAT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

 • zapoznanie ze zmianami w zakresie podatku VAT, które weszły w życie
 • przedstawienie projektów i koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie jest planowane
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT

Umiejętności

 • minimalizowanie ryzyka błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotowanie się od strony merytorycznej na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci

 • księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

I. Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021

1. Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU

 • doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
 • modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe
 • eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03
 • nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy
 • dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT
 • doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze
 • dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części
 • przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015
 • wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych

2. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji

 • limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń „TP” dotyczących podmiotów powiązanych
 • zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami
 • nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności
 • wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych

3.  Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT

 • sposób prezentowania danych w JPK_VAT
 • zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

II. Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 października 2021
1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF)
2. Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
3. Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
5. Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych)
6. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych
7. Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
8. Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
9. Dane raportowane w JPK_VAT a KSeF
10. Spójność JPK_VAT z KSeF
11. JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF

III. Nowy termin na odliczenie podatku VAT
1. Ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT

IV Faktury korygujące w JPK_VAT
1. Anulowanie faktury a JPK_VAT
2. Faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF
3. Nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)
4. Wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

V. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.
1. Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
2. Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
3. Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
4. Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021

VI. Pakiet e-commarance
1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce
2.  Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO)
• definicja WSTO
• zakres przedmiotowy i podmiotowy
• limit 10 tys. EURO
• miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury
4. procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS
• procedura unijna
• procedura nieunijna
5.  procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS
• zwolnienie do 150 EURO
• bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika)
6. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI)
• definicja SOTI
• miejsce opodatkowania
7. Nowe obowiązki ewidencyjne
• Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji
8. Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych
• instytucja tzw. uznanego dostawy
• fikcja dokonania dostawy

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter