. Zmiany w CIT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

Wiedza

 • zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi i planowanymi w 2021 dotyczącymi przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

 • dokonywanie identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian oraz świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci

 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

1. Przegląd ważniejszych zmian w podatkach dochodowych 2021/2022 r.

 • Polski Ład – proponowany pakiet ulg podatkowych
 • Zmiany w zakresie Estońskiego CIT
 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych
 • Fundacje rodzinne
 • Interpretacje 590
 • Centrum obsługi podatkowej inwestora
 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników
 • Samochody elektryczne w działalności gospodarczej (CIT)
 • Podatek u źródła (WHT)
 • Pozostałe projektowane zmiany

2. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe

 • Przychody z zysków kapitałowych ( kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do prawidłowego źródła przychodów, przypisanie kosztów pośrednich do właściwego źródła, różnice kursowe itp.),
 • Moment  powstania przychodów (m.in. przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, usługi wynagradzane prowizyjnie, wpłata zaliczki na poczet usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych a moment powstania przychodu podatkowego, moment powstania przychodu ze sprzedaży przez internetową platformę handlową, odszkodowania, przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych, itp.)
 • Koszty uzyskania przychodów (m.in. dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą, dokumentowanie usług niematerialnych, ujęcie wydatków w kosztach gdy nie ma faktury, kary umowne i odszkodowania oraz odsetki za opóźnienia, nietypowe wydatki w kosztach uzyskania przychodów, amortyzacja jednorazowa, zaprzestanie używania środka trwałego a jego amortyzacja, wydatki remontowe i modernizacyjne, korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych, ujawnione środki trwałe, inwestycje w obcych środkach trwałych),
 • Pracownik – koszty uzyskania przychodów w nietypowych sytuacjach, praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów, zwrot wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia, ekwiwalent za media, testy na Covid -19, maseczki, płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice, prezenty od pracodawcy itp.)

NASZ PARTNER

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter