. Prawo Pracy 2021 dla praktyków

O szkoleniu

Wiedza

 • zastosowanie w praktyce przepisów w zakresie nawiązywania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji czasu pracy
 • odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Umiejętności

 • prawidłowe przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy

Adresaci

 • pracownicy działów kadr
 • pracodawcy

 

Program szkolenia

I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Rodzaje umów o pracę

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony
  • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
  • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
  • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na tzw. „zastępstwo”?
 • umowa na okres próbny
  • cel umowy na okres próbny oraz okresy trwania
  • powtarzalność umowy o pracę
 • treść umowy o pracę – warsztat

II. Zmiana warunków umowy o pracę

1. Porozumienie zmieniające

2. Wypowiedzenie zmieniające

III. Ustanie stosunku pracy

1. Tryby ustania stosunku pracy

2. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • jak prawidłowo uzasadnić wniosek o wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony
 • jak precyzyjnie i dokładnie przełożony winien wskazać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 • jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i umowę na czas określony

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • „dyscyplinarka” (art. 52 K.p.) – jak sformułować przyczynę?
 • rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby, czy są jakieś szczególne uwarunkowania

4. Ochrona przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę

IV. Praktyczne aspekty czasu pracy

1. Czas pracy 2021 – podstawy prawne

 • kodeks pracy oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 r. regulujące nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • obligatoryjne zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
 • porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
 • zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia

2. Systemy czasu pracy

 • korzyści i wady z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów podstawowego, równoważnego, zadaniowego, skróconego tygodnia pracy oraz weekendowego)
 • praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
 • normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r. (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
 • doba robocza, a praca w godzinach nadliczbowych
 • ruchomy czas pracy w praktyce

3. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku dobowego
 • sytuacje, w których można stosować krótszy niż 35-godzinny wypoczynek tygodniowy
 • wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

4. Wymiar czasu pracy w 2021

 • harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • dodatki 50%
 • dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • udzielania czasu wolnego za nadgodziny: na wniosek pracownika
 • udzielania czasu wolnego za nadgodziny: bez wniosku pracownika
 • dyżur domowy pracownika i dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
 • przerwy w pracy: odpłatne, w tym w związku z zagrożenia w środowisku pracy (przykłady)

6. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – w tym odmienne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym osób na stanowiskach kierowniczych

7. Godziny nadliczbowe w jst, usc oraz urzędach państwowych – orzecznictwo SN, Stanowiska PIP

8. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy. Aktualne interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy

V. Urlopy wypoczynkowe

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego

 • nabycie prawa do pierwszego urlopu w życiu
 • nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów
 • kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

3. Urlop zaległy

4. Urlop wypoczynkowy w 2021 oraz udzielanie urlopu w okresie pandemii – stanowiska PIP oraz MPiIT

VI. Zmiany w Kodeksie pracy – PRACA ZDALNA (moduł realizowany na podstawie aktualnego stanu prawnego bądź ostatniej wersji procedowanego projektu ustawy)

1. Praca zdalna w umowie o pracę

2. Wdrożenie pracy zdalnej w trakcie trwania stosunku pracy

3. Porozumienie ws. pracy zdalnej z pracownikiem

4. Okres wykonywania pracy zdalnej

5. Rodzicielstwo a praca zdalna

6. Koszty pracodawcy związane z pracą zdalną

7. Praca zdalna sporadyczna na wniosek pracownika w wymiarze 12 dni w roku kalendarzowym

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas świadczenia pracy zdalnej

 • szkolenie z dziedziny BHP podczas pracy zdalnej
 • ocena ryzyka zawodowego podczas wykonywania pracy zdalnej

9. Realizacja obowiązków przez pracownika podczas świadczenia pracy zdalnej

 • zlecanie pracy pracownikowi świadczącemu pracę zdalną
 • nadzór na wykonywanie pracy zdalnej
 • zakres obowiązków pracy zdalnej

10. Odpowiedzialność materialna pracownika świadczącego pracę zdalną

 • prawidłowe powierzenie mienia
 • protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu czy umowa powierzenia mienia
 • dochodzenie roszczeń na gruncie art. 116 i 124 Kodeksu pracy przez pracodawcę

VII. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)

1. Pozyskiwanie danych od kandydata na pracownika oraz pracownika

 • zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych i zasady ich przetwarzania
 • zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrot

2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

3. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 • okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
 • zasady wydawania akt papierowych pracownikom
 • zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
 • główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
 • obowiązek informacyjny a elektroniczna forma dokumentów

4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

 • dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
 • karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
 • wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
 • wymogi organów kontroli względem ewidencji czasu pracy
 • czy w dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy może być wykorzystana mieszana forma jej prowadzenie?
 • systemy RCP a elektroniczna dokumentacja pracownicza – czy takie aplikacje również wymagają zmian?
 • dane wymagane Rozporządzeniem z 10 grudnia 2018 roku z systemu RCP, które powinny być uwzględnianie na kartach czasu pracy?

VIII. Zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie pracy w 2021 r. (moduł realizowany na podstawie aktualnego stanu prawnego bądź ostatniej wersji procedowanego projektu ustawy)

1. Nowa definicja pracownika (ujęcie zleceniobiorcy w definicji pracownika)

2. Nowe zasady udzielania urlopów wypoczynkowych (urlopy dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych) – wymiar, zasady udzielania

3. Urlop rodzinny celem sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny – zasady udzielania, wymiar

4. Urlop ojcowski – zmiana wymiaru urlopu

5. Opieka nad dzieckiem zdrowym (art. 188 KP) – zmiana wymiaru do 5 dni roboczych / 40 godzin

6. Zmiana w ubezpieczeniach społecznych – e-składka 2.0.

 • JPU
 • przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków
 • zasiłek macierzyński i chorobowy bez wniosku
 • zmiana zakresu danych zaświadczenia lekarskiego
 • zmiana zasad ustalania okresu pobierania zasiłku chorobowego
 • zmiany dotyczące okresu wyczekiwania na prawo do zasiłków
 • zmiany prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
 •  zmiana stawek procentowych zasiłków chorobowych i macierzyńskich
 • zmiana zasad ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego
 • zmiany dotyczące obliczania zasiłku (podstawy wymiaru zasiłków)

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter