Elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej – prowadzenie kadr w formie zdalnej

W celu zapoznania się z propozycją programu szkolenia, prosimy kliknąć w hasło “PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, forma dokumentowa – pojęcia, przykłady w prawie pracy

2. Rekrutacja pracownika w formie zdalnej

 • dopuszczalność
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – czy muszą być podpisane?

3. Zawarcie umowy o pracę na odległość

 • dopuszczalność zawarcia umowy o pracę telefonicznie, mailowo
 • ważność i skuteczność umowy o pracę zawartej w innej formie, jak pisemna
 • obowiązki pracodawcy zawierającego umowę w innej formie, jak pisemna

4. Dokumentacja pracownicza przy nawiązaniu stosunku pracy

 • zdalne formy zapoznania pracownika z regulaminem pracy, przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu, informacją o warunkach zatrudnienia
 • oświadczenia pracownika o zapoznaniu się / poinformowaniu o regulaminie pracy (obwieszczeniu o czasie pracy), przepisami i zasadami BHP
 • ustalenie daty zapoznania się z dokumentami
 • skany i kopie dokumentów dostarczone przez pracownika – dopuszczalność, czy potwierdzać za zgodność

5. Wstępne i okresowe szkolenia BHP w formie zdalnej

 • wykorzystanie poczty mailowej w pracy pracownika
 • monitoring poczty służbowej oraz bilingów rozmów – warunki, wzór informacji w regulaminie pracy / obwieszczeniu, wzór oświadczenia pracownika
 • możliwość kontaktu pracodawcy na prywatny adres e-mail lub telefon, w tym w celu wydania polecenia służbowego w okresie pracy, w okresie urlopu lub innej nieobecności w pracy
 • skan dokumentu pisemnego załączony do korespondencji e-mail – skuteczność

6. Zdalne potwierdzanie obecności w pracy – dopuszczalność, metody

7. Praca zdalna i telepraca na wzorach dokumentów

 • ewidencjonowanie wykonanych czynności
 • potwierdzanie godzin pracy
 • praca na sprzęcie należącym do pracownika a bezpieczeństwo informacji
 • wzory dokumentów

8. E-teczka (akta osobowe w formie elektronicznej)

 • zasady prowadzenia
 • warunki techniczne odwzorowań cyfrowych
 • warunki techniczne systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej
 • obowiązki pracodawcy prowadzącego dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej

9. Zarządzanie czasem pracy pracownika w postaci elektronicznej

 • forma wniosków o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem zdrowym, wyjście na cele prywatne, udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
 • zmiana harmonogramu zakomunikowana w postaci elektronicznej lub telefonicznej

10. Kara porządkowa – dopuszczalność zdalnego wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary

11. Rozwiązanie i zmiana umowy o pracę za pośrednictwem poczty e-mail – dopuszczalność, skuteczność

12. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

 • wymogi
 • informacja dla pracownika o zmianie postaci dokumentacji – wzór
 • elektronizacja dokumentacji a system informatyczny będący wsparciem dla rozliczeń kadrowo – placowych – różnice
 • wydawanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wymogi

13. Wykorzystanie intranetu – jaka dokumentacja dotycząca zatrudnienia może zostać udostępniona w tej formie

14. Bezpieczeństwo elektronicznego obiegu dokumentacji pracowniczej – procedury, wymogi techniczne, RODO, checklista zabezpieczeń


NASZ PARTNER

Terminy szkoleń

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter