Akademia Profesjonalnego Biura Rachunkowego

O kursie

Wiedza

 • podatek VAT – prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w w 2021
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  podatek CIT i PIT – prezentacja szczegółowych zagadnień w zakresie wprowadzanych zmian oraz aktualnych problemów w podatku CIT i PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego
 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie roli oraz kluczowych pojęć dotyczących rachunku przepływów pieniężnych
  charakterystyka poszczególnych rodzajów działalności: operacyjnej,
  inwestycyjnej i finansowej
 • informacja o kluczowych wymogach KSR 1 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych istoty instrumentu finansowego oraz rodzaje instrumentów finansowych, klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych, wycena

Umiejętności

 • minimalizowania ryzyka błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotowanie się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonywania identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe
 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz not objaśniających

Program kursu

PODATEK VAT 2021

1. Zmiany w zakresie faktur korygujących

 • nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania wystawionych przez podatnika faktur korygujących
 • rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w przypadku faktur in minus
 • wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus u sprzedawcy
 • korekta będąca wynikiem błędu w fakturze pierwotnej
 • korekta wystawiona na skutek zdarzeń następujących po wystawieniu faktury pierwotnej

2. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0% do zaliczek na eksport towarów

3. Standaryzacja kursów walut dla potrzeb podatków dochodowych oraz dla potrzeb VAT

4. Wydłużenie terminu odliczania podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur i dokumentów celnych

5. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych – warunki

6. Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

7. Zmiany w zakresie zastosowania obowiązkowego MPP, w tym dotyczące rachunków VAT

8. Nowa treść załącznika 15 do ustawy (nowe PKWiU) do ustawy o VAT

9. Nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP

10. Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej i ich mocy ochronnej

12. Kasy on-line – nowe terminy stosowania

13. Dostawy łańcuchowe – kolejna zmiana przepisów

14. Zmiany w zasadach fakturowania oraz dokumentowania czynności dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług

15. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

16. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego

17. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do faktur uproszczonych (do 450 zł)

18. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną

19. Zmiany w zasadach korekty podatku należnego w związku z brakiem zapłaty wynikające z wyroku TSUE z dnia 15 października 2020 (ulga na złe długi).

20. NOWY JPK_VAT od 1 października 2020r.

 • rodzaje JPK_VAT i terminy przesyłania
 • elementy nowego pliku JPK VAT (połączenie pliku JPK VAT z deklaracją VAT)
 • jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
 • wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży
 • wymóg stosowania nowych oznaczeń GTU od 01 do 13
 • wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
 • JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy i w jaki sposób w JPK VAT oznaczyć transakcję symbolem „MPP”?
 • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK
 • wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem nabycia
 • zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych
 • transakcje z podmiotami powiązanymi. Jak je oznaczać?
 • sprzedaż na rzecz pracowników
 • konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT
 • wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT
 • autokorekta JPK VAT
 • korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego
 • zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł
 • odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT

PODATEK CIT 2021

1. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych

 • zasady opodatkowania
 • obowiązki podatnika
 • opodatkowanie dochodów komplementariusza
 • zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce – warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe
 • możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021
 • kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji
 • odliczanie strat
 • zmiana zasad opodatkowania spółki komandytowej, a dochody z lat poprzednich
 • czy warto przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną lub spółkę z o.o.

2. Objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych

 • spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach – warunki stosowania starych przepisów,
 • nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych
 • obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania
 • przepisy przejściowe

3. Estoński CIT, nowe przepisy w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

 • podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu
 • przedmiot i podstawa opodatkowania
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • stawki podatku, warunki obniżenia stawek
 • domiar zobowiązania podatkowego
 • podatek od ukrytych zysków
 • obowiązki informacyjne
 • terminy płatności ryczałtu
 • alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny – zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów
 • odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne
 • przepisy przejściowe
 • czy warto wybrać estoński CIT – zalety i zagrożenia

4. Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego

5. Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych

6. Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% – podwyższenie limitu przychodów

7. Informacja o strategii podatkowej

8. Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki

PODATEK PIT 2021

I. Zmiany od 1 stycznia 2021

1. Likwidacja ulgi abolicyjnej

 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje  i ich interpretacja.
 • Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
 • Miejsce zamieszkania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  i Konwencji Modelowej OECD
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
  • metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)
  • metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)
 • „Ulga abolicyjna” – likwidacja od 2021
 • Pozostawienie ulgi w szczątkowej formie
 • Zasady rozliczania marynarzy
 • Konwencja MLI – w jaki sposób zmienia zasady opodatkowania dochodów zagranicznych?

2. Inne zmiany w PIT

 • Zmiany w zakresie amortyzacji
 • Zmiany w zakresie opodatkowania wspólników spółek komandytowych

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Zwiększenie do 2 mln euro limitu przychodów
 • Likwidacja zakazu korzystania z ryczałtu dla większość rodzajów działalności gospodarczej
 • Rozszerzenie katalogu wolnych zawodów

II. Pozostałe zmiany

 • Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17% oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2020
 • Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT
 • Ulga na złe długi – zatory płatnicze a konsekwencje w podatku dochodowym u osób fizycznych u wierzyciela i dłużnika
 • Płatności na rachunek spoza białej listy od 1 stycznia 2020 a konsekwencje w podatku dochodowym
 • Płatności poza mechanizmem podzielonej płatności od 1 stycznia 2020 a konsekwencje w podatku dochodowym
 • Mikrorachunek w rozliczaniu należności publicznoprawnych od 2020
 • Podatek u źródła – kluczowe regulacje od 2020 roku
 • Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej począwszy od 2020
 • Zmiana w definicji małego podatnika począwszy od 2020
 • Danina solidarnościowa
 • Rozliczenie w podatku dochodowym rozwiązań wprowadzonych Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansowa (świadczenie postojowe, zwolnienie z ZUS, pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy, subwencja z PFR, dotacje do wynagrodzeń z PUP, dotacje do wynagrodzeń z FGŚP)

III. Wybrane zagadnienia

 • Koszty „autorskie” a zwolnienie z PIT dla młodych
 • Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych i WNiP otrzymanych w wyniku spadkobrania lub darowizny
 • Przychody ze stosunku pracy
 • Świadczenia dla członków rodziny pracownika
 • Zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS
 • Nieodpłatne świadczenia – przychód w podatku dochodowym czy też darowizna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego)
 • Ubrania pracownicze (służbowe)
 • Świadczenia BHP
 • Podróże służbowe
 • Pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
 • Podróże osób nie będących pracownikami
 • Zakwaterowanie pracowników
 • Konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
 • Świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą
 • Świadczenia wypłacane nierezydentom podatkowym

Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych

 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rola środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania
 • Charakterystyka metod prezentacji działalności operacyjnej (metody – pośrednia i bezpośrednia)
 • Charakterystyka metody pośredniej w działalności operacyjnej, rodzaje korekt do Wyniku finansowego netto: korekty o transakcje niepieniężne, przeniesienia do działalności operacyjnej i finansowej, rola zmian stanu
 • Fakultatywne ujęcie odsetek i dywidend oraz limitu kredytu w rachunku bieżącym
 • Charakterystyka działalności finansowej, w tym wykorzystanie zdarzeń prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym
 • Charakterystyka działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem wykorzystania not objaśniających z informacji dodatkowej
 • Instrumenty finansowe i ich uwzględnienie w poszczególnych częściach rachunku przepływów środków pieniężnych
  • Zakres standardów dotyczących instrumentów finansowych
  • Aktywa finansowe (klasyfikacja aktywów, reklasyfikacje instrumentów finansowych, aktywa finansowe nabyte w transakcjach połączenia jednostek)
  • Zobowiązania finansowe
  • Instrumenty pochodne
  • Wbudowane instrumenty pochodne
  • Wycena instrumentów pochodnych
  • Ewidencja księgowa operacji dotyczących instrumentów finansowych
  • Rachunkowość zabezpieczeń
  • MSSF 7 – Ujawnienia, dotyczące instrumentów finansowych
 • Powiązania rachunku przepływów środków z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego
 • Analiza przykładowego rachunku przepływów środków pieniężnych dla wybranej spółki publicznej
 • Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych w świetle
 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, różnice między KSR 1 a MSR 7
 • Zasady i tryb sporządzania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych

Analiza finansowa sprawozdania finansowego

 • Czytanie sprawozdania finansowego
 • Analiza wskaźnikowa
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki stopnia zadłużenia
  • wskaźniki efektywności gospodarowania

Sporządzenie rachunku przepływów środków pieniężnych na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz not objaśniających – case study

Terminy kursu

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter