Akademia Prawa Pracy 2021

O kursie

Wiedza

 • zastosowanie w praktyce przepisów w zakresie nawiązywania, zmiany oraz ustania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej z tym związanej
 • obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Umiejętności

 • prawidłowe przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie całej dokumentacji pracowniczej
 • planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych z uwzględnieniem różnych systemów czasu pracy

Program kursu

I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Rodzaje umów o pracę

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas określony
  • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
  • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
  • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na tzw. „zastępstwo”?
 • umowa na okres próbny
  • cel umowy na okres próbny oraz okresy trwania
 • treść umowy o pracę

II. Zmiana warunków umowy o pracę

1. Porozumienie zmieniające

2. Wypowiedzenie zmieniające

III. Ustanie stosunku pracy

1. Sposoby ustania stosunku pracy

2. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę

 • jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • jak prawidłowo uzasadnić wniosek o wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony
 • jak precyzyjnie i dokładnie przełożony winien wskazać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 • jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i umowę na czas określony

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • „dyscyplinarka” (art. 52 K.p.)
 • rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby, czy są jakieś szczególne uwarunkowania

4. Ochrona przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę

IV. Ogólne zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO

1. Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika

2. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych

3. Gromadzenie danych w procesie rekrutacji

4. Akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)

5. Zasady wydawania dokumentacji pracowniczej

6. Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

7. Okresy archiwizowania dokumentacji pracowniczej

V. Formy wypłaty wynagrodzenia zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. Formy wypłaty wynagrodzenia

2. Procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

VI. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 i 2020 oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków

1. Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń

2. Dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych

3. Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy

4. Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi

VII. Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019

1. Otwarty katalog przyczyn dyskryminacji

2. Uprawnienia pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (ochrona trwałości stosunku pracy i inne uprawnienia)

3. Wzmocnienie ochrony przedemerytalnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony

4. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania odszkodowania z tytułu mobbingu

5. Zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy (terminy wydawania i wnoszenie środków odwoławczych)

6. Zmiana kodeksu pracy, w zakresie terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

VIII. Zakład pracy w okresie stanu epidemii oraz po jego odwołaniu

1. Zawieszenie stosowania niektórych przepisów kodeksu pracy dot. badań profilaktycznych

2. Rodzaje badań wykonywanych czasowo przez lekarzy nie posiadających uprawnień z zakresu medycyny pracy

3. Okresy ważności badań profilaktycznych w związku w wejściem w życie przepisów związanych z przeciwdziałaniem  COVID

 • w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
 • po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

4. Przechowywanie orzeczeń lekarskich wydanych pracownikom przez lekarzy nie posiadających uprawnień z zakresu medycyny pracy

5. Szkolenia BHP w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii oraz po ich odwołaniu

 • dopuszczenie przeprowadzania niektórych szkoleń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • instruktaż stanowiskowy w świetle nowych przepisów, w tym stanowiska na których nie jest dopuszczalne prowadzenie ww. instruktażu w sposób zdalny

6. Przedłużenie okresów ważności niektórych szkoleń BHP – w czasie zagrożenia COVID oraz na czas po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

7. Praca zdalna, telepraca

8. Urlop wypoczynkowy w 2021 – zasady udzielania

9. ZFŚS – warunki zawieszenia obowiązków

10. Zakaz konkurencji – możliwość wypowiedzenia przez pracownika

11. Ograniczenie wysokości odszkodowań wypłacanych pracownikowi

12. Wymogi sanitarne w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy

IX. Praktyczne aspekty czasu pracy

1. Czas pracy 2021 – podstawy prawne

 • kodeks pracy oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 regulujące nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • związanej z czasem pracy
 • obligatoryjne zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
 • porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów
 • rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
 • zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia

2. Systemy czasu pracy

 • korzyści i wady z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów
 • podstawowego, równoważnego, zadaniowego, skróconego tygodnia pracy oraz weekendowego)
 • praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
 • normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
 • okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r. (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
 • doba robocza, a praca w godzinach nadliczbowych
 • ruchomy czas pracy w praktyce

3. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku dobowego
 • sytuacje, w których można stosować krótszy niż 35-godzinny wypoczynek tygodniowy
 • wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

4. Wymiar czasu pracy w 2021

 • harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • dodatki 50%
 • dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • udzielania czasu wolnego za nadgodziny: na wniosek pracownika
 • udzielania czasu wolnego za nadgodziny: bez wniosku pracownika
 • dyżur domowy pracownika i dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
 • przerwy w pracy: odpłatne, w tym w związku z zagrożenia w środowisku pracy (przykłady)

6. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta – w tym odmienne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym osób na stanowiskach kierowniczych

7. Praca w nocy a praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć, zastosowanie i rozliczanie

8. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy. Aktualne interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy

X. Urlopy wypoczynkowe

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego

 • nabycie prawa do pierwszego urlopu w życiu
 • nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów
 • kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

3. Urlop proporcjonalny

 • kilkukrotna zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego
 • kilkukrotny urlop bezpłatny w danym roku kalendarzowym
 • rozpoczęcie urlopu wychowawczego i zakończenie w tym samym roku kalendarzowym
 • zakończenie urlopu bezpłatnego, wychowawczego w roku następnym
 • podział urlopu wychowawczego z zachowaniem prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego a prawo do urlopu wypoczynkowego

4. Urlop wypoczynkowy w 2021

Terminy kursu

Name Position
Akademia Prawa Pracy 2021 04.09.2021 - 05.09.2021 Wrocław
Akademia Prawa Pracy 2021 02.10.2021 - 10.10.2021 Wrocław
Akademia Prawa Pracy 2021 02.10.2021 - 10.10.2021 Warszawa
Akademia Prawa Pracy 2021 16.10.2021 - 24.10.2021 Poznań
Akademia Prawa Pracy 2021 16.10.2021 - 24.10.2021 Kraków
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter