Akademia Kadry i Płace 2021

O kursie

Wiedza

 • usystematyzowanie wiedzy związanej z wynagradzaniem pracowników oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej naliczania i wypłacania innych świadczeń, które wiążą się z wykonywaniem pracy

Umiejętności

 • poprawne stosowanie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie wynagrodzeń
 • umiejętność prawidłowego kwalifikowania składników płacowych oraz naliczania świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

Program kursu

1. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego

2. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

3. Potrącenia z wynagrodzeń

 • Kwoty wolne i limity
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ochrony tego wynagrodzenia

4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
 • umowa ze studentem
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
 • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
 • umowa z własnym pracownikiem
 • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

5. Kontrakt menadżerski – rozliczanie

6. Świadczenia finansowane z ZFŚS na liście płac

 • zwolnienia podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS

7. Świadczenia pozapłacowe

 • Komputer
 • Internet
 • Samochód
 • Transport
 • Ryczałt samochodowy
 • Mieszkanie służbowe
 • Ubiór służbowy
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Polisy na życie

8. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

9. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Które przychody wykazujemy w PIT-8C
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

10. Lista płac

 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu – obowiązujące limity oraz zasady ich stosowania czyli kiedy pracodawca powinien zastosować KUP a kiedy nie?
 • Skala podatkowa – jak ją stosować
  • zmiany w sposobie ustalania zaliczki na podatek dochodowy
  • nowa kwota zmniejszająca podatek – sposób kalkulacji wynagrodzenia w przypadku przekroczenia progu podatkowego – czy wolno uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w miesiącu przekroczenia progu, jeśli  pracownik złożył PIT 2
 • Zerowy PIT dla młodych – omówienie zwolnienia oraz reguł jego stosowania
 • Zasady ustalania składki zdrowotnej  i zaliczki na podatek przy wypłacie wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu:
  • w przypadku pracownika powyżej 26 lat
  • w przypadku pracownika korzystającego z ulgi dla młodych
 • PPK na liście płac czyli sposób kalkulacji wynagrodzenia pracownika po przystąpieniu do programu
 • Ustalanie płacy minimalnej po zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia z 19 lipca 2019 Dz. U. 2019 poz. 1564 – wyłączenie dodatku za staż z płacy minimalnej
 • Kwot wolne od potrąceń
  • kwoty wolne od potrąceń dla pracownika niebędącego uczestnikiem PPK
  • kwoty wolne od potrąceń dla pracownika dokonującego wpłat do PPK
  • kwoty wonne od potrąceń w przypadku pracowników korzystających z ulgi dla młodych (PIT 0)

11. Czas pracy a wynagrodzenia

 • Norma czasu pracy
 • Doba pracownicza
 • Systemy czasu pracy – podstawowy system, równoważny, zadaniowy, przerywany, indywidualny, weekendowy – podobieństwa i różnice
 • Okresy rozliczeniowe
 • Dokumentacja regulująca czas pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Czas pracy a szkolenia
 • Czas pracy a podróż służbowa
 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rodzaje godzin nadliczbowych i ich rekompensata
 • Praca w niedzielę, soboty i święta i ich rekompensata
 • Praca w nocy i jej rekompensata
 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Urlop na żądanie – pojęcie i najnowsze orzecznictwo
 • Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje
 • Udzielanie urlopu pracownikowi – zasady, dokumentacja, sposoby przeliczenia
 • Czas pracy a urlop pracownika
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych

Terminy kursu

Name Position
Akademia Kadry i Płace 2021 04.09.2021 - 12.09.2021 Warszawa
Akademia Kadry i Płace 2021 16.10.2021 - 24.10.2021 Warszawa
Akademia Kadry i Płace 2021 02.10.2021 - 10.10.2021 Poznań
Akademia Kadry i Płace 2021 16.10.2021 - 24.10.2021 Wrocław
Akademia Kadry i Płace 2021 02.10.2021 - 10.10.2021 Kraków
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
email: biuro@instytut-ad.pl
tel. +48 22 403 40 94

Pozostałe
szkolenia
Newsletter